Doe 't ik acht jier lyn einredakteur waard fan it blêd Tsjek, seine myn kollega's by Cedin: 'Hoechst nergens oer yn te sitten, want Gerke Hofstra docht de opmaak.' Dat fielde doe al as in hiele gerêststelling. Sûnt dy tiid ha ik Gerke kennen leard as in fakman dêr 't je op bouwe kinne. Noflik yn 'e omgong en altyd ree om te helpen en mei te tinken. Toen ik acht jaar geleden eindredakteur werd van het blad Tsjek, zeiden mijn collega's bij Cedin: 'Je hoeft je geen zorgen te maken, want Gerke Hofstra doet de opmaak.' Dat voelde toen als een hele geruststelling. Sinds die tijd heb ik Gerke leren kennen als een vakman waarop je kunt bouwen. Gemakkelijk in de omgang en altijd bereid te helpen en mee te denken.
Jurjen van der Meer Cedin ôfdieling Frysk, Tsjek magazine.